Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Convocatòria Microcrèdits Ajuntament de Manresa 5ª Edició

Convocatòria Microcrèdits Ajuntament de Manresa 5ª Edició


L'Ajuntament de Manresa ha obert la 5a edició de la convocatòria per a la concessió de microcrèdits que té per objectiu facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d'empreses a Manresa.

El termini per presentar les sol·licituds al Registre General de l'Ajuntament de Manresa-Oficina d'Activitat Econòmica (Plaça Major, 1) finalitza el 28 de febrer de 2018.

El pla contempla tres línies de microcrèdits: 

Línia A: Microcrèdits destinats a la Creació d'empreses al Centre Històric de Manresa

Beneficiaris: Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, agafin el traspàs d'un negoci en aquesta zona i també empreses ja constituïdes, que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d'un negoci al centre històric que hagin iniciat l'activitat a partir de l'1 de gener de 2017 i els seu volum de facturació anual no superi els 500.000€. 
Conceptes subvencionables: Adquisició d'actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents,... S'exclouen l'adquisició de terrenys i/o construccions) i/o despeses imputables necessàries  per al desenvolupament del projecte objecte (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes,...). S'exclouen les despeses financeres i tributàries. 
Import dels ajuts: En el cas d'emprenedors/es, els microcrèdits d'aquesta línia poden arribar fins al 75% del pressupost de la inversió inicial necessària i amb un límit màxim de 5.000€. En el cas d'empreses ja constituïdes els “microcrèdits” poden arribar al 50% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000€.

Línia B: Microcrèdits destinats a la Creació d'empreses a Manresa

Beneficiaris: Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, agafin el traspàs d'un negoci a Manresa i també empreses ja constituïdes, que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d'un negoci a Manresa que hagin iniciat l'activitat a partir de l'1 de gener de 2017 i els seu volum de facturació anual no superi els 500.000€. 

Conceptes subvencionables: Adquisició d'actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents,... S'exclouen l'adquisició de terrenys i/o construccions) i/o despeses imputables necessàries per al desenvolupament del projecte  (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes,...). S'exclouen les despeses financeres i tributàries. 

Import dels ajuts: En el cas de persones emprenedores, els microcrèdits  poden arribar fins al 75% del pressupost de la inversió inicial necessària i amb un límit màxim de 5.000€. En el cas d'empreses ja constituïdes els “microcrèdits” poden arribar al 50% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000€.

Línia C: Microcrèdits destinats a l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda

Beneficiaris: Empresaris i empreses ja constituïdes o de nova creació que exerceixin una activitat destinada al comerç, serveis o restauració i que disposin d'un establiment comercial i el seu volum de facturació anual no superi els 500.000€. 

Conceptes subvencionables: Es podran finançar inversions en obres d'adequació i/o millora de l'establiment per a l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda així com qualsevol altre inversió o despesa relacionada amb l'accessibilitat. Les despeses hauran de referir-se a  inversions relacionades a partir de l'1 de gener de 2017 i el període d'execució es perllongarà fins al termini de 3 mesos a comptar des de l'endemà del cobrament de l'ajut.

Import dels ajuts: Els ajuts poden arribar a 50% dels pressupost de la inversió inicial necessària i amb un límit màxim de 2.000 euros per a cadascun dels projectes. 

Condicions generals

 • No cal aval, la garantia és la viabilitat del projecte empresarial.
 • Tipus d'interès: 0%.
 • Termini màxim de devolució: 4 anys.
 • Amortització: quotes lineals trimestrals.

Àmbit temporal: Els projectes que poden accedir als microcrèdits que preveuen aquestes bases seran aquells realitzats o a realitzar durant el període comprès entre l'1 de gener de 2017 i fins als tres mesos posteriors a comptar a patir de la data de cobrament del microcrèdit.  

Documentació general:

 • Instància de sol·licitud de l'ajut -Annex 1-
 • Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol.licitant.
 • Declaració censal o alta de l'Import d'Activitats Econòmiques (IAE), si escau.
 • Certificacions d'Hisenda i de la Seguretat Social conforme es troba al corrent de les seves obligacions fiscals i laborals. 
 • Còpia compulsada de l'escriptura de constitució i estatuts de la societat si s'escau.
 • Còpia compulsada  del document acreditatiu de poders del representant de l'entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a representant legal de l'empresa si s'escau. 
 • Full de domiciliació bancària
 • Declaració responsable -Annex 3-

Documentació línies A i B:

 • Memòria detallada del projecte que inclogui el pla econòmic i financer
 • Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals dipositats en el registre corresponent, si escau.

Documentació línia C:

 • Memòria del projecte i pressupost de la inversió


Per a més informació us podeu posar en contacte per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat o al telèfon 93 878 76 25. 


CEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat | Mapa web