Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Préstecs participatius IFEM - Coinversió per a l'Emprenedoria Corporativa

Préstecs participatius IFEM - Coinversió per a l'Emprenedoria Corporativa


Finançament per a l'impuls de l'emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats per IFEM, en coinversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d'inversors corporatius.

Beneficiaris

Petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya, constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima i societat limitada nova empresa. Es considerarà com a petita empresa la que ocupa menys de 50 treballadors i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros.

Característiques

L'objecte del finançament és el desenvolupament del pla de negoci de les petites empreses participants en projectes d'emprenedoria corporativa. Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud. S'entén com a projecte d'emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d'una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dona resposta a una necessitat d'innovació de l'inversor corporatiu.

Als efectes d'aquesta convocatòria es consideren inversors corporatius, les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, amb capacitat d'invertir en petites empreses. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entendrà que una empresa té la capacitat d'invertir, si el seu volum de negoci o el seu balanç general anual, corresponent al tancament de l'últim exercici, és superior a 5 Milions d'Euros.

Condicions del préstec 

 • Import: entre 50.000€ i 200.000€ per projecte. Pels primers 66.000€ de finançament, la inversió màxima de IFEM serà dues vegades la inversió en capital realitzada per inversors corporatius. A partir de la xifra anterior, la inversió màxima d'IFEM serà igual a la suma de la inversió en capital dels inversors corporatius 
 • Finalitat: Finançament del pla de negoci que es faci constar com a objecte de la seva sol•licitud 
 • Termini: màxim 5 anys 
 • Amortització: Única al venciment 
 • Interès fix: 4% amb liquidacions trimestrals 
 • Interès variable: Es determinarà en funció del percentatge de compliment del pla de negoci. Màxim 15% en total (incloent el fix). 
 • Comissions: de gestió 0,5%. 
 • Garanties: Aquests préstecs comptaran amb un ajut en forma de garantia del DEMO pel 80% de l’import del risc viu dels préstecs formalitzats. 

Intensitat 

L'aval del 80% del préstec comporta la concessió d'un ajut que es calcularà conforme al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de a Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.1.2013).

Procés de tramitació

 1. La sol·licitud, juntament amb tota la informació requerida es farà seguint el procés establert a la pàgina web d'ACCIÓ 
 2. ACCIÓ analitzarà la sol·licitud i en cas de valoració positiva informarà a IFEM 
 3. IFEM determinarà l'aprovació o denegació del préstec i informarà a ACCIÓ 
 4. ACCIÓ emetrà la resolució En cas de resolució positiva, l'empresa sol·licitant haurà de formalitzar el préstec amb IFEM

Termini

Fins al 27 de desembre de 2019

CEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat | Mapa web